Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 2022 – 2023

 • Numer postępowania UD-III-WZP.271.20.2022.AGO
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2022-08-22 10:00
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2022-08-22 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2022-07-27
  Termin zakończenia postępowania:
  2022-11-16
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy ponownym złożeniu oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2022-07-27 09:54 -
  icon SWZ.docx 2022-07-27 09:54 0.11 MB
  icon Załącznik nr 1 do SWZ - Warunki techniczne wykonania umowy.doc 2022-07-27 09:54 0.06 MB
  icon Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.xls 2022-07-27 09:54 0.05 MB
  icon Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz dróg (publicznych gminnych oraz wewnętrznych).zip 2022-07-27 09:54 0.06 MB
  icon Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx 2022-07-27 09:54 0.06 MB
  icon Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawców dot. przesłanek wykluczenia z art 5k.docx 2022-07-27 09:54 0.03 MB
  icon Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot przesłanek wykluczenia z 5k.docx 2022-07-27 09:54 0.02 MB
  icon załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx 2022-07-27 09:54 0.02 MB
  icon Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynalezności do tej samej grupy.docx 2022-07-27 09:54 0.02 MB
  icon Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art.125 ust.1 ustawy PZP.docx 2022-07-27 09:54 0.02 MB
  icon Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawców dot aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dot 5k.docx 2022-07-27 09:54 0.02 MB
  icon Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot aktualności oświadczenia z 5k.docx 2022-07-27 09:54 0.02 MB
  icon Załącznik nr 12 do SWZ - Wykaz usług.doc 2022-07-27 09:54 0.05 MB
  icon Załącznik nr 13 do SWZ - Wykaz osób.doc 2022-07-27 09:54 0.09 MB
  icon Załącznik nr 14 do SWZ - Oświadczenieo użyciu do wykonania przedmiotu zamówienia pojazdów, o których mowa w pkt 6.4 SWZ.docx 2022-07-27 09:54 0.02 MB
  icon Załącznik nr 15 do SWZ- Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów.docx 2022-07-27 09:54 0.02 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS143-409516-pl.pdf 2022-07-27 09:54 0.16 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 2022 – 2023 2 089 992,89 PLN 2022-08-22 10:30

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -
  icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2022-09-08 14:20

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa