Deklaracja dostępności strony Platforma zamówień publicznych

2024-03-31, Katarzyna Gawrońska


Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Platforma zamówień publicznych(link otwiera się w nowej karcie).
• Data publikacji strony internetowej: 2020-08-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-10

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• nie wszystkie pola formularzy posiadają etykiety,
• w niektórych elementach występuje bardzo niski kontrast pomiędzy kolorem tekstu i tła,
• do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
• część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR),
• niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej,
• niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych,
• w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków.

Wyłączenia
• pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-31
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
• Agata Samoć
• e-mail: sekretariat.BZP@um.warszawa.pl
• telefon: 22 443 14 00
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• organ nadzorujący: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
• e-mail: kontakt@um.warszawa.pl
• telefon: 22 443 08 00
• adres: plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (link: https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Dostępność architektoniczna
Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej każdej z siedzib Urzędu m.st. Warszawy znajdują się na stronie internetowej miasta pod adresem: https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-budynkow

Aplikacje mobilne
Urząd m.st. Warszawy posiada aplikacje mobilne:
• Warszawa 19115 - w wersji dla systemu iOS
• MobiWAWA - w wersji dla systemu iOS
• Warszawa 19115 - w wersji dla systemu Android
• MobiWAWA - w wersji dla systemu Android
• m-Opieka - w wersji dla systemu Android

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści:
• zmiana kontrastu,
• zmiana wielkości czcionki.
Inne informacje i oświadczenia
Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz innych możliwościach skorzystania z usługi tłumacza migowego możesz znaleźć na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/tlumacz-pjm


https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-budynkow


Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa